Beleid

Beleid van de V.Z.W. Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter 22358

Doel

De duivenmaatschappij De Ware Vrienden was een feitelijke vereniging van 1935 tot 2014 en heeft het K.B.D.B. rolnummer 22358. Op vrijdag 9 mei 2014 kreeg de maatschappij de vorm van een V.Z.W. met maatschappelijke zetel Sint-Genovevaplein 33 te 3300 Oplinter.

De vereniging heeft tot doel de duivensport te beoefenen en te promoten; dit komt neer op het inrichten van duivenprijskampen op de korte en lange afstanden, het inrichten van tentoonstellingen van duiven, het houden van duivenverkopen en alle activiteiten die hiermee verband houden die rechtstreeks als onrechtstreeks het doel kunnen bevorderen.

Lidmaatschap

De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De toegetreden leden zijn administratieve en sportieve leden.

Effectieve leden: de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden met hoklijst K.B.D.B. ingediend in de maatschappij VZW Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter. Voor tandemleden krijgt slechts één lid stemrecht. Beide tandemleden mogen evenwel aanwezig zijn op de algemene vergadering. Enkel effectieve leden kunnen zetelen in het hoofdbestuur (Raad van Bestuur) en het dagelijks bestuur van de VZW Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter.

Toegetreden leden:

  • Administratieve leden en helpers: zijn leden niet-duivenliefhebbers die binnen de VZW Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter administratieve en logistieke taken en diensten verrichten, andere dan deze voorzien door de K.B.D.B. bij het inkorven (aannemen der duiven) en het rangschikken van de duiven bij prijskampen.
  • Sportieve leden: zijn leden duivenliefhebbers die in een andere maatschappij hun K.B.D.B. hoklijst hebben gedeponeerd maar kunnen mits betaling van het voorziene lidgeld deelnemen aan de kampioenschappen en kunnen genieten van de voordelen van de maatschappij De Ware Vrienden

De toegetreden leden hebben geen stemrecht in de algemene vergadering maar dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement van inwendige orde van VZW Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter.

Ledenregister: het ledenregister van VZW Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter dat jaarlijks wordt neergelegd op de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Leuven vermeldt de effectieve leden. Het ledenregister wordt voorgelegd en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Statuten en Huishoudelijk reglement van inwendige orde: de rechten en de plichten van alle binnen de VZW Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter opgenomen leden alsook alle afspraken omtrent de werking van de VZW Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter worden hernomen in de neergelegde statuten en een huishoudelijk reglement van inwendige orde. Beide documenten zijn ter inzage van de leden. Enkel de algemene vergadering bestaande uit de effectieve (hoklijst) leden kan deze documenten doen aanpassen mits voldoende meerderheid.

Lidgelden: worden bepaald tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

Toegang tot het lokaal

Iedereen is welkom in ons lokaal. Op zondagvoormiddag is ons lokaal telkens geopend van 9 tot 12u.

Er geldt een totaal rookverbod in de lokalen van de duivenmaatschappij.

V.Z.W Duivenmaatschappij De Ware Vrienden beschikt over alle wettelijke vergunningen en verzekeringen.