Overschrijven van duiven: heel belangrijk. wij gaan voor U naar HALLE!

Vanaf dit jaar gelden er nieuwe regels aangaande de mutatie van de duiven. Teneinde de volledige nieuwe regelgeving omtrent “Mutatie” te verduidelijken is een copy/paste van artikel 112 van het NSR hier het beste op zijn plaats!
OVERSCHRIJVINGEN  Art. 112. (NAV 20.02.2013 – 24.02.2016 – 26.10.2016 – 22.02.2017 – 22.06.2018 – 26.10.2018)  Alle duiven met jaartal 2019 en volgende jaren moeten verplicht worden overgeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB. Om de overdracht te laten doen zal hij zich wenden tot zijn PE/SPE (bij de administratieve diensten van de KBDB). Hij zal daaraan – voor inzage – het eigendomsbewijs van de duif toevoegen en de hiervoor voorziene som betalen. De mutatie wordt pas effectief na betaling.  De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien hij beschikt over de volledige gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting bij de KBDB of bij een federatie aangesloten bij het F.C.I.).

Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand door de oude eigenaar wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaat-eigendomsbewijs voorrang op deze van het originele eigendomsbewijs.  Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat de aanmelding rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te verdwalen.  Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven, die bij de KBDB niet zijn ingeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement).  Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan eveneens de overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat hij niet aan de koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe bezitter.  Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken.  Bij ontstentenis van het eigendomsbewijs zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten kunnen leveren en dit op straffe van declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht.  Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn naam moeten laten inschrijven.  Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden overgeschreven op voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,…) dezelfde blijven.

 

Breng al uw eigendomsbewijzen binnen in onze maatschappij op een zondagvoormiddag en dit voor al je duiven die moeten worden overgeschreven. Wij verzamelen alle nodige gegevens, u betaalt 2 € per overschrijving ter plaatse en wij gaan ten laatste tegen het begin van het seizoen (de eerste vlucht) – week van 25 maart- naar Halle om al deze overschrijvingen te regelen. Zo raken er geen kaartjes kwijt. Alle overschrijvingen (kaartjes) kunnen afgehaald worden iedere zondagvoormiddag in ons lokaal. Wij verzamelen de kaartjes tot 24 maart 2019! Later dan deze datum moet u er zelf voor zorgen. Let op: wij doen dit enkel voor de leden van de maatschappij De Ware vrienden Oplinter. U kan sportief lid worden vanaf 15 € (HAFO of snelheid) en 25 € voor en snelheid en HAFO. voor onze hoklijstleden is dit uiteraard gratis.

Deel dit bericht:

Gerelateerd Nieuws