Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website Duiven Oplinter

  1. V.Z.W. Duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter

De verantwoordelijke uitgever van de site is de V.Z.W. De Ware Vrienden met zetel te 3300 Tienen, Sint-Genovevaplein 33 en ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE 0553.457.353

  1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Wij nodigen de gebruiker uit om aandachtig de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site te lezen. Door het gebruik van de website, aanvaardt de gebruiker ze zonder enig voorbehoud. V.Z.W. De Ware Vrienden behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, wij raden de gebruiker daarom aan ze regelmatig te raadplegen. Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaal middel de website niet verder te gebruiken.

  1. Gebruik van de site

De inhoud van deze site wordt uitsluitend aan de gebruiker bezorgd bij wege van algemene informatie over de werking van de V.Z.W De Ware Vrienden en haar activiteiten.

  1. Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die de belangen van de V.ZW. De Ware Vrienden zou kunnen schaden.

  1. Garanties en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze site onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud gedownload of op enigerlei wijze bekomen in het kader van het gebruik van de site is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat V.Z.W. De Ware Vrienden niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke schade dan ook aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van dergelijke inhoud.

Deze site bevat hyperlinks naar andere sites evenals linken naar andere informatiebronnen. Deze linken en informatiebronnen worden slechts ten indicatieve titel ter beschikking van de gebruiker gesteld.

  1. Contact

Gebruikers worden uitgenodigd hun opmerkingen, suggesties of om het even welke commentaar mee te delen, hetzij via email naar het volgende adres: info@duiven-oplinter.be hetzij via post naar het volgende adres: V.Z.W. Duivenmaatschappij De Ware Vrienden, Sint-Genovevaplein 33 te 3300 Oplinter (Tienen).

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze site beschikbare informatie, haar compilatie en haar samenstelling (teksten, fotografieën, beelden, iconen, video’s, software, gegevensdatabanken, gegevens, uitslagen enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van V.Z.W. Duivenmaatschappij De Ware Vrienden.

De site met de uitslagen wordt afgeschermd. Enkel leden krijgen toegang tot dit gedeelte mits zich in regel te stellen met het lidmaatschap vermeld in de vluchtkalender van het beschouwde jaar. Het downloaden van deze uitslagen kan enkel voor persoonlijk gebruik. Alle liefhebbers krijgen mits deelname aan de wedstrijd een uitslag van die wedstrijd per e-mail of een hard-copy.

Andere uitslagen zijn ter inzage in een txt.versie.

  1. Bescherming van de persoonsgegevens

Het gebruik van deze site kan de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens door V.Z.W. De Ware Vrienden met zich meebrengen. Deze gegevens worden nooit aan derden toevertrouwd.

  1. Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil voortvloeiende uit of verbonden met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, zal het geschil onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Leuven.